Adatvédelmi irányelvek

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy közérthető módon rögzítse a Brezovai Gábor, a PreSense tréningeket üzemeltető egyéni vállalkozó (továbbiakban: Üzemeltető) adatkezelésre vonatkozó eljárási szabályait.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Az Üzemeltető küldetése a felelősségteljes gondolkodás, az adatok maximális védelme, a kommunikáció magas színvonala, valamint a magánélet tiszteletben tartása.

Adatkezelő: Brezovai Gábor egyéni vállalkozó
Székhely: 2463 Tordas, Kölcsey utca 8.
Adószám: 57950200-1-27
Nyilvántartási száma: 56620694
E-mail: gabor@presenselife.hu
Web-tárhely szolgáltató: Websupport Kft.

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok körébe az alábbiak tartoznak:
Név és titulus
Telefonszám, e-mail cím
Lakcím, számlázási cím

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Üzemeltetőnél megrendelést leadó, vele szerződő jelentkező személy (a továbbiakban: Jelentkező) tartozik felelősséggel.

A személyes adatok megadása történhet névjegykártya átadásával, szóbeli információ útján (pl. e-mail cím szóban való közlése), valamint hírlevélre való feliratkozás során, ajánlatkéréssel, képzésre való jelentkezéssel, vagy valamilyen megrendelés (könyv, coaching szolgáltatás, képzés, vagy műalkotás) leadásával. A Jelentkezőnek a megrendelések és ajánlatkérések esetében egy űrlapot kell kitöltenie. Az egyes űrlapokon a kívánt adattípusok – az adott megrendeléstől, ajánlatkéréstől függően – eltérőek lehetnek. A Jelentkező az űrlap végén található „Küldés” gombra kattintással elfogadja személyes adatainak továbbítását az Üzemeltető részére.

A Jelentkező tájékoztatást kap az adatait érintő kezelésről. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a PreSense honlapján (www.presenselife.hu) nyilvánosan közzé van téve, bárki számára megtekinthető, illetve a feliratkozó/megrendelő űrlap alatt szereplő hivatkozásra kattintva elérhető.

A személyes adatok tárolása elsősorban elektronikus adathordozón történik. Ezen elektronikus adatállományok védelmét különböző technikai megoldások biztosítják (szoftver védelem, vírusvédelem, biztonsági mentés, archiválás).

Az Üzemeltető a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés tekintetében.

Amennyiben a személyes adatok továbbítása szükséges harmadik fél részére (például házhozszállítás megrendelése), úgy az Üzemeltető az érintett személyt (a továbbiakban: Érintett) erről tájékoztatja, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtilthassa.

Az Üzemeltető az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az illető személyes adatait reklám tartalmú, marketing célú megkeresés küldése céljából. A reklámot tartalmazó marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás (pl. hírlevél) bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján meghatározott módon és címen.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Üzemeltető az Érintett kérelmére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Üzemeltető minden, tárolt adatot érintő törvényes kérésre válaszolni fog, és adott esetben minden személyes adat javítására, frissítésére, korlátozására, továbbítására vagy törlésére vonatkozó kérésre is.

Az adatok csak akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések csak akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az Üzemeltető semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató felülvizsgálata rendszeres lesz, a Tájékoztató szükség esetén módosításra kerül.

Ezen Tájékoztató hatálybalépésének időpontja: 2021. december 20.